(Tjaša I. Lešnik, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike)

S specialno pedagoginjo, Tjašo I. Lešnik, ustanoviteljico portala Zabavno učenje, sva v skupnem pogovoru odgovorili na nekatera najpogostejša vprašanja v povezavi s prepoznavanjem otrokovih težav in izzivov pri učenju, z odločbo o usmeritvi, korakih pomoči otroku pred tem, o dodatni strokovni pomoči ter individualiziranem programu (IP-ju).

Pogovor lahko poslušate tukaj:

Najin pogovor sva vsebinsko razdelili na 4 dele:

 1. del: Koraki pomoči učencem z učnimi težavami
 2. del: Prepoznavanje otrokovih izrazitejših težav in odstopanj (v predšolskem, predvsem pa šolskem obdobju)
 3. del: Zahteva za usmerjanje in programi vzgoje in izobraževanja
 4. del: Dodatna strokovna pomoč in individualiziran program

1. videoposnetek: koraki pomoči učencem z učnimi težavami

V 1. delu pogovora sva govorili o izvirnem delovnem projektu pomoči (v nadaljevanju IDPP), ki ga šole nastavijo za učence z učnimi težavami. Predstavili sva vseh 5 korakov pomoči učencem z učnimi težavami. Spregovorili sva tudi o izvajalcih pomoči pri teh korakih. Poudarili sva pomembnost tesnega sodelovanja s starši pri vseh teh korakih pomoči.

Pozornost sva posvetili tudi temu, kako začeti potek pridobitve mnenja in pomoči zunanje ustanove. Poudarili sva pa tudi, da se lahko IDPP na kateremkoli koraku pomoči zaključi, če je pri učencu viden napredek.

Koraki pomoči učencem z učnimi težavami:

 1. korak: pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju
 2. korak: pomoč šolske svetovalne službe
 3. korak: dodatna individualna in skupinska pomoč
 4. korak: mnenje in pomoč zunanje ustanove 
 5. korak: vzpostavitev postopka usmerjanja

Spregovoriva tudi o tem, kdo so učenci z učnimi težavami po slovenski zakonodaji in do katerih prilagoditev so po 12. a členu upravičeni.

Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči (Zakon o osnovni šoli, 2006).

2. videoposnetek: Prepoznavanje otrokovih izrazitejših težav, odstopanj

PREDŠOLSKO OBDOBJE: Če starši ne vidijo posebnosti je lahko razlog za vložitev vloge sum pediatra na posebnosti ali presejalni testi pri 3.. in 5. letu starosti. (+napotitev v razvojno ambulanto). Lahko pa jih na odstopanja opozorijo vzgojitelji/vzgojiteljice, pomočniki/pomočnice vzgojiteljev ali vrtčevska svetovalna služba.  

ŠOLSKO OBDOBJE: Starši lahko sami opazijo določene učne težave, lahko pa jih prepoznajo učitelji, specialni pedagogi, pedagogi, logopedi in drugi strokovnjaki, ki delajo z učencem. V nekaterih šolah izvajajo tudi skupinski Šalijev skupinski preizkusni narek (običajno v 3. razredu) ali druge diagnostične preizkuse, s katerimi lahko prepoznajo določene učence z nekaterimi učnimi težavami. Z učenci, kjer doma ali v šoli opazijo določene učne težave, specialni pedagogi ob soglasju staršev izvedejo še individualno specialno-pedagoško opazovanje.  

3. videoposnetek: Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja in programi vzgoje in izobraževanja

ZAHTEVO ZA UVEDBO POSTOPKA USMERJANJA si prenesite in naložite:Zahteva-za-uvedbo-postopka-usmerjanja.pdf

Pri vsakem prehodu iz vzgojne (vrtec) ali vzgojno- izobraževalne ustanove (iz vrtca v šolo, iz osnovne šole v srednjo šolo in iz srednje šole na fakulteto) je potrebno vložiti novo zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja).

PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Programi za predšolske otroke:

 • Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (redni oddelki)
 • Prilagojen program za predšolske otroke (razvojni oddelki)

Programi za osnovnošolske otroke:

 • Izobraževalni program devetletne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
 • Prilagojeni izobraževalni programi vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobraževalnim standardom (za gluhe in naglušne; za otroke z govorno-jezikovni motnjami; za gibalno ovirane; za slepe in slabovidne; za otroke z avtističnimi motnjami)
 • Prilagojeni izobraževalni programi vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobraževalnim standardom (za gluhe in naglušne; za otroke z govorno-jezikovni motnjami; za gibalno ovirane; za slepe in slabovidne; za otroke z avtističnimi motnjami)
 • Prilagojeni izobraževalni programi vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS): za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju
 • Posebni program vzgoje in izobraževanja: za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju

4. videoposnetek: Dodatna strokovna pomoč in individualiziran program

Dodatna strokovna pomoč (DSP) se deli na pomoč za odpravo primanjkljajev, ovir oziroma motenj in učno pomoč. Vsakemu učencu pripada tudi 1 ura svetovalne storitve.

V kategoriji:

Podcast,

Zadnjič posodobljeno: 02.09.2023